Blog

गोष्ट एका फसलेल्या चोरीची

एका आटपाट नगरात एक ‘हेमंत’ नावाचा युवक रहात असतो. तो ज्या इमारतीत वास्तव्य करीत असतो. त्या इमारतीला लागुनच असलेले ‘साई’मंदिरातील पेटी फसलेल्या चोरीची ही गोष्ट. नेहमीप्रमाणे रोज त्या मंदिराच्या

No Comments
Post a comment