भारताला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही: फुकटचा सल्ला!

भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे भारताला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही!

भारत महासत्ता व्हायचा असेल तर

भारत महासत्ता व्हायचा असेल तर तळागाळातला माणूस वर आणला पाहीजे! ~ हणमंतराव गायकवाड

Continue reading “भारत महासत्ता व्हायचा असेल तर”